చిత్రప్రభ 22జూలై 2010 సంచిక లొ నే రసిన వీటిపై మీ అబిప్రాయం చెబుతారు కదూ!

Posted in Uncategorized | 2 Comments

idi varasa

నా ‘మంచిరోజు ‘కథా సంపుటిలో ఇదీ వరస !! – 4..

కవితలను కాగితాల మీద పెట్టేస్తున్నానుగాని, కథలను వెంటనే కాగితాల
మీద పెట్టడానికి ఆలస్యం జరుగుతోంది. ఈ ఆలస్యం ఇకముందు కొనసాగ
కూడదని ప్రగాఢంగా నాలో నేను అనుకుంటూ మీ ప్రోత్సాహాన్ని త్రికరణశుధ్ధిగా
కోరుకుంటున్నాను.

ప్రకటనతో ప్రారంభమైన ” మంచిరోజు ” మంచిరోజుతో ముగుస్తుంది.
ఈ ప్రచార యుగంలో ఇదేవరస ! ఇదోవరస !! ఇదీవరస !!!

మీ

వి.ఎస్. కేశవరావ్

కేవలం రచయతగా మనుగడ సాగించలేనని తెలిసీ, ప్రభుత్వోద్యాగాన్ని
వదిలేసి, కావలసిన తీరుబడి ఉంటుందని బ్యాంకులో చేరి, అదీ నచ్చక ఏం
చేయాలో తోచక, ప్రైవేటు సంస్ధల్లో ప్రవేశించాను. కొంతకాలానికి అవీ నచ్చ
లేదు. అందుకు కారణం మనిషి దగ్గర మనిషి మాట చెప్పలేక పోవడం, వాస్త
వాలను కప్పిపుచ్చుతూ ఆత్మవంచన చేసుకోలేకపోవడం. అలోచించి అలోచించి
అవకాశం రాగానే జర్నలిజంలోకి దూకాను. అందులో ఈదుతూ ప్రస్తుతం
పత్రికా రచయతగా చిత్రభూమి, ఆదివారం పత్రికల్లో పనిచేస్తున్నాను. తీరుబడి
దొరికితే కవితలు రాయడం, కథలకు ప్లాట్లు ఆలోచించడం ఇదీ నా మిగతా

వ్యాసంగం.

On Monday, January 12, 2015 9:19 PM, kesavarao vadduri <kesavaraovadduri@yahoo.com> wrote:

రణ లేదనే నమ్మకం నాకుంది. శ్రీయుతులు చిలకమర్తి, గురజాడ, శ్రీ శ్రీ,
ముళ్లపూడి వెంకట రమణ, మునిమాణిక్యం నరసిం హారావు, బీనాదేవి ప్రభృ
తుల రచనలు, వారి శైలి, అంతర్గతంగా దాగివున్న హాస్యం ఆస్వాదించడంలో
ఇదీ అని చెప్పుకోలేని ఏదో ఆనందం, పారవశ్యం ఇమిడివుంది. జ్ఞాపకం
తెచ్చుకుంటుంటే క్షణక్షణం సంతోషసాగరంలో ఈదులాడుతూండడం జరుగు
తుంది ఎన్నిసార్లు చదివినా, మళ్లీమళ్లీ చదవాలనే ఉత్సాహం, ఆసక్తి పుట్టుకు
వస్తుందే తప్ప ఏ సమయంలోనూ ఫుల్ స్టాప్ పడడం అనేది జరగదు. నేను
కూడా ఆ స్థాయికి ఎదగాలనే తపన ఉంది. అయితే కేవలం రచయతగా
మనుగడ
సాగించడం ఈ దేశంలో కష్టమైన విషయమే! ఈ మధ్య కేవలం రచయతగా
బ్రతకగలిగే పరిస్థితులు మెల్లిమెల్లిగా ఏర్పడుతున్నాయి. అవి పెరిగి పెద్దవై
రచయతలకు నీడనిస్తే ఇంకా మంచి మంచి రచనలు వెలువడడానికి ఎంతో
ఆస్కారం ఉంది.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

idi varasa

On Friday, January 16, 2015 8:45 PM, kesavarao vadduri <kesavaraovadduri@yahoo.com> wrote:

కేవలం రచయతగా మనుగడ సాగించలేనని తెలిసీ, ప్రభుత్వోద్యాగాన్ని
వదిలేసి, కావలసిన తీరుబడి ఉంటుందని బ్యాంకులో చేరి, అదీ నచ్చక ఏం
చేయాలో తోచక, ప్రైవేటు సంస్ధల్లో ప్రవేశించాను. కొంతకాలానికి అవీ నచ్చ
లేదు. అందుకు కారణం మనిషి దగ్గర మనిషి మాట చెప్పలేక పోవడం, వాస్త
వాలను కప్పిపుచ్చుతూ ఆత్మవంచన చేసుకోలేకపోవడం. అలోచించి అలోచించి
అవకాశం రాగానే జర్నలిజంలోకి దూకాను. అందులో ఈదుతూ ప్రస్తుతం
పత్రికా రచయతగా చిత్రభూమి, ఆదివారం పత్రికల్లో పనిచేస్తున్నాను. తీరుబడి
దొరికితే కవితలు రాయడం, కథలకు ప్లాట్లు ఆలోచించడం ఇదీ నా మిగతా

వ్యాసంగం.

On Monday, January 12, 2015 9:19 PM, kesavarao vadduri <kesavaraovadduri@yahoo.com> wrote:

రణ లేదనే నమ్మకం నాకుంది. శ్రీయుతులు చిలకమర్తి, గురజాడ, శ్రీ శ్రీ,
ముళ్లపూడి వెంకట రమణ, మునిమాణిక్యం నరసిం హారావు, బీనాదేవి ప్రభృ
తుల రచనలు, వారి శైలి, అంతర్గతంగా దాగివున్న హాస్యం ఆస్వాదించడంలో
ఇదీ అని చెప్పుకోలేని ఏదో ఆనందం, పారవశ్యం ఇమిడివుంది. జ్ఞాపకం
తెచ్చుకుంటుంటే క్షణక్షణం సంతోషసాగరంలో ఈదులాడుతూండడం జరుగు
తుంది ఎన్నిసార్లు చదివినా, మళ్లీమళ్లీ చదవాలనే ఉత్సాహం, ఆసక్తి పుట్టుకు
వస్తుందే తప్ప ఏ సమయంలోనూ ఫుల్ స్టాప్ పడడం అనేది జరగదు. నేను
కూడా ఆ స్థాయికి ఎదగాలనే తపన ఉంది. అయితే కేవలం రచయతగా
మనుగడ
సాగించడం ఈ దేశంలో కష్టమైన విషయమే! ఈ మధ్య కేవలం రచయతగా
బ్రతకగలిగే పరిస్థితులు మెల్లిమెల్లిగా ఏర్పడుతున్నాయి. అవి పెరిగి పెద్దవై
రచయతలకు నీడనిస్తే ఇంకా మంచి మంచి రచనలు వెలువడడానికి ఎంతో
ఆస్కారం ఉంది.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Idhi(1)

IDHI (1)https://wordpress.com/post/14214412/new/?optin#

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Idhi (1)-windows Photo viewer

Posted in Uncategorized | Leave a comment
Posted in Uncategorized | Leave a comment

<br

Posted in Uncategorized | 1 Comment

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 2,900 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 48 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Posted in Uncategorized | Leave a comment