చిత్రప్రభ 22జూలై 2010 సంచిక లొ నే రసిన వీటిపై మీ అబిప్రాయం చెబుతారు కదూ!

Advertisements
Posted in Uncategorized | 2 Comments

Sathi Savitri. 3

My article about ‘Sati Savitri ‘movie matter last page
‘సతీ సావిత్రి ‘సినిమాల గురించి విశాలాక్షి డిసెంబర్ 2018 సంచికలో నా వ్యాసం.3 వ పేజీ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sathi Savitri. 2

Sati Savitri movie matter contd. in Vsalakshi December 2018 issue..
‘సతీ సావిత్రి ‘సినిమాల గురించి విశాలాక్షి డిసెంబర్ 2018 సంచికలో నా వ్యాసం.2 వ పేజీ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sathi Savitri. 1

My article about Sati Savitri Film in Visalakhi December 2018 issue:
‘సతీ సావిత్రి ‘సినిమాల గురించి విశాలాక్షి డిసెంబర్ 2018 సంచికలో నా వ్యాసం.1 వ పేజీ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kaira. 3

My artcle in YugaBharat January 2019 issue last page.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kaira. 2

My Article about Kaira Adavani 2nd page in Yuga Bharat.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kaira. 1

My article in YUGABHARATH January 2019 about Kaira Advani

Posted in Uncategorized | Leave a comment

18 August, 2018 11:00

My Article contd..in YugBharat August 2018.

Image may contain: Kadali Rambabu

Like

Love

Haha

Wow

Sad

Angry

Virus-free. www.avast.com
Posted in Uncategorized | Leave a comment