చిత్రప్రభ 22జూలై 2010 సంచిక లొ నే రసిన వీటిపై మీ అబిప్రాయం చెబుతారు కదూ!

Advertisements
Posted in Uncategorized | 2 Comments

Toli Lady Doctor.2

My article in vahini TaGCA VARI TELUGU PATRIKA UGADI SAMCHIKA (వాహిని ,టిఏజిసిఏ వారి తెలుగు పత్రిక – 2018 ఉగాది సంచికలో నా వ్యాసం) First Lady Doctor contd.,

Posted in Uncategorized | Leave a comment

First Lady Doctor.1

My article in vahini TaGCA VARI TELUGU PATRIKA UGADI SAMCHIKA (వాహిని ,టిఏజిసిఏ వారి తెలుగు పత్రిక – 2018 ఉగాది సంచికలో నా వ్యాసం First Lady Doctor.1

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Toli Katha .2

My article in vahini TaGCA VARI TELUGU PATRIKA UGADI SAMCHIKA (వాహిని ,టిఏజిసిఏ వారి తెలుగు పత్రిక – 2018 ఉగాది సంచికలో నా వ్యాసం) First Lady Writer – Story Contd.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Toli Telugu Katha Rachayitri.2

My article in vahini TaGCA VARI TELUGU PATRIKA UGADI SAMCHIKA (వాహిని ,టిఏజిసిఏ వారి తెలుగు పత్రిక – 2018 ఉగాది సంచికలో నా వ్యాసం) First Lady Writer- story., contd.,

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Toli Telugu Katha Rachayitri.1

My article in vahini TaGCA VARI TELUGU PATRIKA UGADI SAMCHIKA (వాహిని ,టిఏజిసిఏ వారి తెలుగు పత్రిక – 2018 ఉగాది సంచికలో నా వ్యాసం) First Lady Writer _Story

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gadarada.3

My article in vahini TaGCA VARI TELUGU PATRIKA UGADI SAMCHIKA (వాహిని ,టిఏజిసిఏ వారి తెలుగు పత్రిక – 2018 ఉగాది సంచికలో నా వ్యాసం

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gadarada.2

My article in vahini TaGCA VARI TELUGU PATRIKA UGADI SAMCHIKA (వాహిని ,టిఏజిసిఏ వారి తెలుగు పత్రిక – 2018 ఉగాది సంచికలో నా వ్యాసం

Posted in Uncategorized | Leave a comment